Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Kozmetik Ürün Analizleri

Kozmetik Ürün Güvenlilik Raporu Hazırlanması

Kozmetiklerde güvenlilik değerlendirmesi, kozmetik ürün bileşenlerinin kalitatif, kantitatif, fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikleri ile ürünü kullanacak olan hedef kitlenin veya ürünün uygulanacağı bölgenin maruz kalma düzeyi, süresi ve sıklığı göz önünde bulundurularak bitmiş üründe yapılan güvenlilik değerlendirmelerini içerecek şekilde hazırlanan rapordur. Kozmetik yönetmeliği gereğince piyasaya arz edilecek her kozmetik ürün için kozmetik ürün üreticileri güvenlilik değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.

İn vitro Cilt İrritasyon Testi

Cilt irritasyon testleri; ürünün uygulanmasını takiben ciltte kaşıntı, şişlik ve yangı gibi meydana gelen geri dönüşlü hasarın seviyesini saptayan testlerdir.

Hayvan testlerinin kullanıldığı kozmetik ürünler 11 Mart 2013 tarihinde yasaklanmış ve yerine alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Bu alternatif yöntemlerden biri olan In vitro irritasyon testi için valide edilmiş doku kültürü yöntemi olarak Değiştirilmiş EpidermTM Deri İrritasyon Testi (SIT) [OECD 439] uygulanmaktadır.

İn vitro Cilt Korozyon Testi

Cilt korozyon testleri, ürünün uygulanmasını takiben ciltte meydana gelen geri dönüşsüz hasar/ nekroz oluşumunu saptayan testlerdir. Deney hayvanları üzerinde kozmetik ürünlerin test edilmesinin yasaklanmasından sonra geliştirilen alternatif yöntemlerden biri olan In vitro korozyon testi için valide edilmiş doku kültürü yöntemi olarak Değiştirilmiş EpidermTM Deri Korozyon Testi (SCT) [OECD 431] uygulanmaktadır.

İn vitro Göz İrritasyon Testi

Göz irritasyon testleri, test maddesinin gözün ön yüzeyine uygulanmasını takiben gözde geri dönüşümlü hasar yaratma potansiyelini değerlendirir. In vitro göz irritasyon testi için 2015 yılında valide edilmiş doku kültürü yöntemi olarak  EpiOcular™ Göz İrritasyon Testi (EIT) [OECD 491] uygulanmaktadır. Bu test sisteminde ticari olarak temin edilebilen, insan kornea epitel yapısının histolojik, morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerini taklit eden Yeniden Yapılandırılmış İnsan Kornea Epitel (RhCE) Doku Modeli kullanılmaktadır.

Kozmetik Ürünlerde in vitro Genotoksisite Testi

Ames Testi, kimyasal maddelerin genotoksik etkilerinin (gen mutasyonu yapıcı etki) tayin edilmesinde Salmonella typhimurium bakteri suşları kullanılan standardize edilmiş bir yöntemdir.

Kozmetik Ürünlerde in vitro Fototoksisite Testi

Kozmetik ürünlerin fototoksik etkilerinin değerlendirilmesinde kulanılan, valide edilmiş bir yöntemdir. UV ışığa maruz bırakılan kimyasal maddelerin Fare 3T3 fibroblast hücre kültüründe fototoksisite derecelerinin değerlendirildiği bir test yöntemidir

Ağır Metal Analizi

Kozmetik ürünlerdeki ağır metal düzeylerinin (kurşun, civa, arsenik, kadmiyum) İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektroskopisi (ICP-MS) yöntemi ile tayin edildiği bir yöntemdir.

Sitotoksisite Deneyleri

Hücre canlılığının değerlendirilmesi amacıyla 3-(4,5- dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol bromit (MTT) testi uygulanmaktadır. Diğer taraftan 2,3-Bis-(2-Metoksi-4-Nitro-5-Sulfofenil)-2H-Tetrazolyum-5-Karboksilat  (XTT), 2-[4-iyodofenil]-3-[4-nitrofenil]-5-[2,4-disulfofenil]-2H tetrazolyum monosodyum tuzu (WST-1) yöntemleri laboratuvarımızda uygulanan diğer sitotoksisite değerlendirme testleridir.

 

Hizmet Bedelleri için sorunuz!

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin ve bileşenlerinin sitotoksisite potansiyellerinin MTT testi ile değerlendirilmesi (4 doz, 2 süre)

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin ve bileşenlerinin reaktif oksijen türleri oluşturma potansiyellerinin florometrik olarak değerlendirilmesi

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin ve bileşenlerinin antioksidan potansiyellerinin spektrofotometrik olarak değerlendirilmesi

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin ve bileşenlerinin ve endüstriyel ürünlerin deri irritasyon ve korozyon potansiyellerinin doku kültürleri ile değerlendirilmesi) 

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin ve bileşenlerinin ve endüstriyel ürünlerin göz irritasyon ve korozyon potansiyellerinin doku kültürleri ile değerlendirilmesi)